Wybitni naukowcy w Kapitule Konkursu IP

Jesteśmy niezwykle dumni, że już pierwsza edycja naszego konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych przyciągnęła do udziału w Kapitule zacne grono ekspertów, w tym aż 8 profesorów.

Prace studentów oceniać będą:

 • Łukasz Hardt – przewodniczący Kapituły; profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS.
 • Maciej Bukowski – członek Kapituły; doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.
 • Henryk Domański – członek Kapituły; polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetu Socjologii PAN. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kierownik Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. Pracuje także w Collegium Civitas, gdzie pełnił funkcje prorektora. Zajmuje się między innymi badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów podziału społeczeństwa na warstwy.
 • Ewa Frątczak – członek Kapituły; demograf i statystyk. Em. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Senatu SGH, były kierownik ds. studiów stacjonarnych przy Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, były członek Komitetu Demograficznego Rady Europy, była przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, były Sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej, były członek Komisji ONZ Ludność i Rozwój, były kierownik Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych (d. Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, współtwórca kierunku studiów: Analiza Danych – Big Data na SGH. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Marek Kośny – członek Kapituły; dr hab., ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów tejże uczelni.Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący zespołu ekspertów Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, członek Rady Rodziny powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek rady Think-Tanku Impakt Dolny Śląsk. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. problematyki opodatkowania rodzin oraz sytuacji ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Członek sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2016–2020.
 • Michał Kot – socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: socjologia i matematyka). Od 2022 r. dyrektor Instytutu Pokolenia.
 • Anna Kwak – członek Kapituły; prof. dr hab. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zajmuje się analizą przemian małżeństwa i rodziny, rozwojem alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, takich jak: kohabitacja, związki typu LAT (czyli living apart together – bycie osobno razem), analizą wewnętrznych relacji w rodzinie. Od wielu lat współpracuje naukowo z ośrodkami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji; z Uniwersytetetami w Nottingham, Cork, Umea (m.in. jako koordynator i kontraktor programu Tempus); realizując granty w ramach The Polish-British Research Partnership Programme; współpracując w charakterze eksperta w ramach angielsko-portugalskiego Joint Research Programme Family Law and Social Policy. Pełni też funkcję eksperta w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci; realizowała projekty naukowe z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutem Spraw Publicznych.
 • Bartosz Marczuk – członek Kapituły; wiceprezes zarządu PFR, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej. W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację.
 • Tomasz Maciejewski – członek Kapituły; dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów MBA w medycynie. Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii; prelegent licznych zjazdów/konferencji w kraju i za granicą. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 • Elżbieta Mączyńska – członek Kapituły; profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Kreatorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa. 17 września 2023 r. otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty – prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki.
 • Marek Okólski – profesor w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem od jego powstania w 1993 r. do 31 sierpnia 2016. Od października 2016 r. przewodniczy Radzie Naukowej OBM. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Katedry Socjologii Uniwersytetu SWPS  (do 30 września 2016). Od 1 października 2016 do 30 września 2019 kierował Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.
 • Jan Paradysz – członek Kapituły; statystyk i demograf związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym zakładał a następnie kierował Katedrą Statystyki. Były dyrektor Centrum Statystyki Regionalnej przy UE. Przez wiele kadencji był członkiem Rady Statystyki przy Premierze RP oraz Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Autor prognoz demograficznych dla kilku polskich miast m.in. dla Krakowa, Poznania, Gorzowa, Międzyrzecza oraz dla aglomeracji krakowskiej i poznańskiej. Za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie demografii i statystyki został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Adam Edward Szczepanowski – członek Kapituły; doktor nauk ekonomicznych, samorządowiec i nauczyciel, w latach 1999–2002 członek zarządu województwa podlaskiego. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w latach 2015–2019.
 • Piotr Szukalski – członek Kapituły; dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej. W latach 2007-2010 był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w kadencji 2020-2024 wiceprzewodniczący tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Dla Instytutu Pokolenia to ogromne wyróżnienie. Nie mamy wątpliwości, że spośród nadesłanych prac wyłonione i nagrodzone zostaną te naprawdę ciekawe i wartościowe. Piszcie zatem i przysyłajcie!

Przypominamy, że prace można nadsyłać do 15 października br. na adres: konkurs@instytutpokolenia.pl a pełny regulamin do pobrania tu: REGULAMIN  

Data publikacji: 28.09.2023

Czytaj również

Młodzież o smartfonach

Dnia 19 września 2023 roku uczniowie klasy II i III liceum Wyspa JP2 w Warszawie zaprosili rodziców na krótką prezentację związaną z obecnością telefonów komórkowych w życiu młodych ludzi. Wyspiarze na podstawie raportu „Smartfon? Tak, ale z głową” przedstawili dane statystyczne dotyczące używania telefonów komórkowych w grupie wiekowej 12-19 lat, a także zagrożenia będące skutkiem nadużywania tych urządzeń.

Początkowo uczniowie klasy II i III LO mieli za zadanie przejrzeć raport i wybrać z niego informacje istotne dla omawianego zjawiska. Przykładem takiej „ciekawostki”, która wzbudziła zainteresowanie rodziców, był fakt, iż większość osób zabiera swój smartfon do każdego posiłku.

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie prezentacji i omówienie jej przed rodzicami. Uczniowie starali się poprzeć dane naukowe konkretnymi przykładami z życia, co sprawiło, że ich wypowiedzi spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

W szkole Wyspa JP2 już w czerwcu zostały wprowadzone skrzyneczki na telefony. Uczniowie na początku każdego dnia odkładają smartfony do pudełka i zabierają po ostatniej lekcji (dwa wyjątki: zawsze mogą zadzwonić ze swojego telefonu z sekretariatu; dopuszczone jest też zabranie swojego telefonu, jeśli uczeń wychodzi na dużej przerwie z budynku szkoły).

– W ten sposób chcemy zadbać o relacje w szkole i wykluczyć czynnik, który niepotrzebnie rozprasza, dekoncentruje ucznia podczas zajęć. Dla mnie osobiście eksperyment opisany w raporcie o powiadomieniach na telefon podczas lekcji jest niesłychanie przekonywujący. Polecam zapoznanie się z raportem i życzę podobnych inicjatyw wprowadzających mądre korzystanie z telefonu  w domu i w szkole – mówi dyrektor placówki Tomasz Cichocki.

 

Data publikacji: 22.09.2023

Czytaj również

Samotność w Unii Europejskiej

Doświadczanie samotności wpływa na dobrostan psychiczny i fizyczny jednostki, ale również na jej społeczne funkcjonowanie, a przez to na jej otoczenie. Ostatnie lata, szczególnie doświadczenia związane z pandemią koronawirusa, przyniosły globalne nasilenie tego zjawiska. Stawiając sobie za zadanie rozpoznanie przyczyn i konsekwencji poczucia samotności wśród mieszkańców Unii Europejskiej pod koniec 2022 roku Joint Research Centre przeprowadziło badanie sondażowe poczucia samotności (EU-SL) na próbie ponad 20 tys. respondentów (16 lat i więcej) ze wszystkich krajów członkowskich.

W badaniu wykorzystano trzy metody pomiaru samotności. Pierwsza z nich to bezpośrednie pytanie o to jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni respondent odczuwał samotność, druga to 6-itemowa skala samotności De Jong-Gierveld (DJG), a trzecia to skrócona skala poczucia samotności University of California Los Angeles (UCLA), składająca się z 3 pytań. Chociaż wyniki w każdym z tych pomiarów nieznacznie się różnią, to jednak na ich podstawie można powiedzieć, że 13% Europejczyków jest bardzo samotnych, a ponad 1/3 co najmniej czasami odczuwa samotność.

Jak pokazują wyniki badania młodzi Europejczycy częściej odczuwają samotność niż starsi. Niemal 20% osób między 16 a 30 rokiem życia doświadcza poczucia samotności, przy nieco powyżej 10% osób powyżej 31 r.ż.Jak pokazują wyniki badania młodzi Europejczycy częściej odczuwają samotność niż starsi. Niemal 20% osób między 16 a 30 rokiem życia doświadcza poczucia samotności, przy nieco powyżej 10% osób powyżej 31 r.ż.

Poczucie samotności wśród mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowane geograficznie. Wyniki badania wskazują, że poczucie samotności w największym stopniu dotyka Irlandczyków ponad 20% respondentów deklarowało odczuwanie samotności. Podobnie sytuacja wygląda w Luksemburgu, Bułgarii i Grecji. Natomiast najniższy odsetek osób odczuwających samotność – poniżej 10% –  zanotowano w Holandii, Czechach, Chorwacji i Austrii. W Polsce odsetek osób odczuwających samotność kształtuje się na średnim europejskim poziomie ok. 13%. Podobny rozkład obserwowaliśmy w badaniach prowadzonych w czasie pandemii.

Europejski Sondaż Poczucia Samotności (EU-SL) obejmował szereg obszarów, które wpływają na poczucie samotności, czy też mu towarzyszą. Poniżej zaprezentujemy tylko niektóre z nich.


ZDROWIE

Osoby odczuwające samotność w dużym stopniu deklarują jednocześnie zły stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Połowa osób odczuwających samotność jednocześnie przejawia objawy depresji, najliczniej wśród najmłodszych respondentów (16-30 lat) 51%., wobec 13% nieodczuwających samotności.

Z poczuciem samotności współwystępuje również zły stan zdrowia fizycznego, zarówno ten wynikający z samooceny respondentów – 13,82% respondentów ocenia go jako zły lub bardzo zły, jaki i ten wynikający z odczuwania długotrwałych problemów zdrowotnych, których doświadcza 35,93% badanych. W każdej grupie wiekowej zdecydowanie częściej na zły stan zdrowia skarżą się osoby odczuwające samotność.


DZIECIŃSTWO

Nowością względem dotychczasowych badań realizowanych przez JRC jest wprowadzenie perspektywy doświadczeń z dzieciństwa do szukania odpowiedzi na przyczyny samotności.

Okazuje się bowiem, że osoby wychowywane przez jednego z rodziców częściej (16%) doświadczają poczucia samotności niż wychowywanie przez oboje rodziców (12%). 

Nie tylko obecność rodziców w okresie dzieciństwa badanych, ale również jakość relacji z rodzicami wpływa na poczucie samotności. Zgodnie z wynikami EU-LS ponad 1/5 osób, które miały trudne relacje z rodzicami doświadcza poczucia samotności, przy co 10 osobie, która miała dobre relacje.  

Wyniki te korespondują z wynikami naszych badań, które również wykazały, że wychowywanie się w niepełnej rodzinie sprzyja wyższemu poziomowi poczucia samotności.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wyniki sondażu (EU-SL) ujawniają korelację między nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych a doświadczaniem poczucia samotności.

Zdecydowanie częściej, powyżej 2 godzin dziennie, z mediów społecznościowych korzystają młodsi respondenci niż starsi. 1/3 osób w wieku 16-30 lat spędza ponad 2 godziny dziennie na korzystaniu z mediów społecznościowych, przy ok. 13% osób w wieku powyżej 30 lat.

Intensywne (przekraczające 2 godzinny dziennie) korzystanie z mediów społecznościowych w sposób bierny, czyli polegający na przeglądaniu zamieszczonych w nich postów, filmów itp. (Social Network Sites), wpływa na częstsze odczuwanie samotności wśród respondentów. Potwierdza więc to tezę, że media społecznościowe mogą przyczyniać się do ograniczania interakcji twarzą w twarz. Natomiast czynne korzystanie z mediów społecznościowych, czyli tworzenie i zamieszczanie własnych treści oraz korzystanie z czatów (Instant Messaging Tools), nie oddziałuje na jednostki w taki sposób.

Europejski Sondaż Poczucia Samotności (EU-SL) jest kolejnym, ale znaczącym, badaniem poświęconym poczuciu samotności, ponieważ  szuka przyczyn poczucia samotności i rozpoznaje jego skutki poszerzając obszar badań o nowe zmienne.

Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne publikacje wyników badania.


Źródło wykresów: EU-SL 2022

Data publikacji: 12.09.2023

Czytaj również

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu – podsumowanie

Trzy panele tematyczne, mnóstwo rozmów merytorycznych, nowe znajomości i pomysły na współpracę – to bilans obecności Instytutu Pokolenia na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Dzięki organizatorom mieliśmy możliwość uczestniczenia we wszystkich spotkaniach odbywających się na Forum, a jednocześnie zostaliśmy zaproszeni jako eksperci do udziału w trzech wydarzeniach.

„Work-life balance. Łączenie życia rodzinnego z pracą” został zorganizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki. Podczas dyskusji wspólnie z:

 • Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Michał Kot, Dyrektor, Instytut Pokolenia,
 • Łukasz Hardt, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zbigniew Krysiak, Profesor, Przewodniczący Rady, Instytut Myśli Schumana

poruszaliśmy tematy związane z ułatwieniami i ochroną pracujących rodziców – zarówno pod kątem przepisów jak i podejścia pracodawców. Rozmawialiśmy również o ochronie kobiet w ciąży, świeżo upieczonych rodziców oraz pracujących rodziców małych dzieci.


Panel „Raport Atlas Polaków na świecie”
Instytut Pokolenia przygotowuje pierwszy w historii raport dotyczący naszych Rodaków za granicą na podstawie danych z 60 krajów zbieranych przez polskie placówki dyplomatyczne. Zastanawialiśmy się, jak wygląda emigracja i życie na emigracji kiedyś, a jak jest dzisiaj. Spotkanie moderował Jakub Dybek, Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Polonia.
W dyskusji wzięli udział:

 • Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
 • Michał Kot, Dyrektor, Instytut Pokolenia
 • Prof. Marek Rudnicki z University of Illinois Chicago

Michał Kot, Dyrektor Instytut Pokolenia moderował także panel z udziałem gości zagranicznych pt: „Wyzwania demograficzne Europy”.
O przyszłości Starego Kontynentu dyskutowali:

 • Inga Masiulaitytė-Šukevič, Zastępczyni Dyrektora Generalnego Statistics Lithuania,
 • Robert Zapotoczny, Prezes PFR PORTAL PPK,
 • Jean-Yves Leconte, Senator Republiki Francuskiej,
 • Diego Ramiro Fariñas, Dyrektor Instytutu Ekonomii, Geografii i Demografii Hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych – CSIC,
 • Árpád Mészáros, Wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp – KINCS – z Węgier

Data publikacji: 07.09.2023

Czytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda