Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Instytutu Pokolenia z/s w Warszawie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem: instytutpokolenia.pl
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a)  Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy Instytutu Pokolenia działający pod adresem instytutpokolenia.pl.;
  b)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  c)  Administratorze – należy przez to rozumieć Instytut Pokolenia z/s w Warszawie,
  d)  komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć komunikację z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie,
  e)  użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z serwisu,
  f)  incydencie cyberbezpieczeństwa – należy przez to rozumieć zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo tj. na odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych za pomocą tych systemów,
  g)  naruszeniu ochrony danych – należy przez to rozumieć sytuację powodująca utratę poufności, integralności lub dostępności przetwarzanych danych.
 3. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków osób korzystających z Serwisu.
 4. Celem Serwisu jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających użytkownikom dostęp do treści w postaci informacji, wpisów, artykułów, materiałów audiowizualnych i formularzy ułatwiających korespondencję elektroniczną.
 5. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez użytkowników.
 6. W Regulaminie zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii.
 7. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 8. Administrator zapewnia, że dane zgromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 1. Administrator nie identyfikuje użytkowników Serwisu. Dane identyfikacyjne, nie są przekazywane jakimkolwiek stronom trzecim.

§2 Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z użytkowników jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i musi zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  a) urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych, b) połączenie z internetem,
  c) dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie z wymaganymi standardami i postanowieniami oraz obsługuje strony internetowe udostępniane w odpowiednim języku HTML,
  d) włączoną obsługę skryptów JavaScript, jeżeli są wymagane, e) włączoną obsługę plików cookies, jeżeli są wymagane.
 4. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych, użytkownik w pierwszej kolejności zobowiązany jest zgłosić ten fakt Administratorowi w celu szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich użytkowników.

§3 Gromadzenie danych

 1. Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego Serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 2. Administrator przechowuje w plikach logów serwera WWW następujące informacje:
  a)  publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  b)  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  c)  nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  d)  czas nadejścia zapytania,
  e)  pierwszy wiersz żądania HTTP,
  f)  kod odpowiedzi HTTP,
  g)  liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  h)  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  i)  informacje o przeglądarce użytkownika,
  j)  informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 3. Dane nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi Serwis.
  Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, sporadycznie analizowane są pliki z logami w celu określenia, w szczególności które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

§4 Wykorzystywanie danych

 1. Administrator przechowuje zebrane logi przez czas nieokreślony, które służą jako materiał pomocniczy do administrowania strony internetowej.
 2. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem oraz siecią Administratora.
 3. Administrator na podstawie plików logów może generować statystyki stanowiące materiał pomocniczy w administrowaniu Serwisem, pod warunkiem, że statystki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

§5 Cookies

 1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkownika za pośrednictwem Cookies oraz podobnych technologii, z których korzystanie wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są do zapamiętania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja Regulaminu), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt.
 3. Informacje pozyskane za pośrednictwem Cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu oraz nie służą do ich identyfikacji przez Administratora.
 4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, pozwalających na identyfikację użytkownika.
 5. Serwis może chwilowo wykorzystywać sesyjny plik Cookies do utrwalenia faktu zapoznania się przez użytkownika z daną informacją, w celu minimalizacji ilości cyklicznie pojawiających się ogłoszeń.
 6. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów Cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia Serwisu. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich Cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki Cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 7. Użytkownik ma możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 8. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików Cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

§6 Odnośniki do innych stron

 1. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Administrator zaleca aby po przejściu na strony, o których mowa w ust. 1 powyżej, zapoznać się z regulacjami tam ustalonymi.
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko Serwisu.

§7 Warunki komunikacji

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające użytkownikom interakcję z Serwisem w postaci formularza kontaktowego.
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci adresu e-mail.
 3. W przypadku kontaktu użytkownika z Administratorem, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem.
 4. Politykę prywatności, zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Instytut Pokolenia z/s w Warszawie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: kontakt@instytutpokolenia.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
 3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie Twojego kontaktu z nami z wykorzystaniem adresu mailowego lub numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej albo podczas korzystania ze strony internetowej. Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail,
  b) w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:
  a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie przepisów świadczenia usług drogą elektroniczną,
  b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach. Jeśli chcesz uzyskać aktualną listę podmiotów, skontaktuj się z administratorem.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Nie podlegają też profilowaniu.
 7. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 8. Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl. Przysługuje ci:
  a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem,
  b) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych,
  c)  prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d)  prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe, gdy nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny,
  e)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych,
  f)  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych,
  g)  prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

  Zgoda